Menu

Frihed og folkestyre

Dagligdagen og skolens kultur baserer sig på respekt for den enkelte. Vi er stolte af den mangfoldighed, der præger vores skole. Vi ser det som en kvalitet, at mange forskellige nationaliteter og adskillige trosretninger er repræsenteret på skolen. Gennem mødet med mennesker, der ikke ligner en selv, opbygges der lettere en forståelse for andre kulturer, folkeslag mm.

 

Vi har naturligvis et elevråd, hvor eleverne mødes for i fællesskab at diskutere og udvikle ideer, der kan medvirke til at gøre skolen bedre. Det er vigtigt at understrege, at den tilknyttede lærer udelukkende medvirker til at fertilisere den demokratiske proces. Elevrådets beslutninger, ønsker o. lign. debatteres efterfølgende mellem elevrådsformanden og skolens ledelse.

 

Den daglige undervisning er naturligvis planlagt af læreren, der er den professionelle. Men der er rig adgang til at inddrage eleverne i processen for derigennem at kvalificere det endelige forløb.

 

Skolens forældre indgår også i tænkningen om en demokratisk dannelse. Den enkelte klasse vælger to repræsentanter til et forældreråd, der bl.a. skal arbejde for en god trivsel blandt forældre og elever i klassen. Endvidere indgår den ene af repræsentanterne i et forældrenævn, hvor alle skolens klasser er repræsenteret. Her kan der på tværs af klasserne tages initiativer til gavn for trivsel, fællesskabet m.m.