Menu

 

 

Sct. Albani Skole – en lille skole

med vinduerne åbne til den store verden

 

 

Skolens beliggenhed på en 10.000 kvm stor grund, danner rammen om en tryg hverdag for skolens elever. Både beliggenheden og ikke mindst skolens forankring i det katolsk-kristne menneskesyn smitter naturligvis af på hverdagen: Dels på omgangstonen på skolen og dermed på den måde, hvorpå vi betragter og behandler hinanden, og dels er den korte afstand til byens mange spændende, kulturelle tilbud en gave og en oplagt mulighed, når undervisningen og fritiden i SFO suppleres med aktiviteter og oplevelser ude af huset.

 

Alle elever uanset religiøst tilhørsforhold bliver mødt med respekt og frihed til selv at vælge deres livsanskuelse. Skolemiljøet adskiller sig fra de fleste andre skoler ved, at vi på Sct. Albani Skole tør sætte ord på den religiøse dimension i tilværelsen, ligesom alle eleverne i løbet af skoleåret deltager i regelmæssige gudstjenester – både i den katolske Sct. Albani Kirke og i den protestantiske Vor Frue Kirke.

 

På Sct. Albani Skole har vi store faglige ambitioner i vores daglige arbejde. Helt i tråd med skolens værdigrundlag betragtes den enkelte elev hos os som værende unik, og vi måler ikke det enkelte barn i forhold til andre elever men fokuserer derimod på en positiv udvikling for den enkelte elev, som vi strækker os langt for at medvirke til at opnå.

 

På Sct. Albani Skole er det af afgørende betydning, at undervisningen foregår på et fagligt højt niveau. Høj faglighed betragtes hos os bl.a. som lærernes evner til at tilgodese hver enkelt elev og dennes behov. Sct. Albani Skole tilbyder naturligvis de samme obligatoriske fag som Folkeskolen, men som privatskole har vi mulighed for at præge prioriteringen af fagene, ændre på fagenes timetildeling, tilbyde yderligere fag og tidligere sprogstart m.m. Derfor er vores fagudbud aldrig statisk men derimod under løbende evaluering for hele tiden at være optimalt i forhold til skolens værdier og den generelle samfundsudvikling.

 

På Sct. Albani Skole er det en selvfølge og et ufravigeligt krav, at alle udviser respekt for hinanden, taler og opfører sig ordentligt og aktivt behandler andre, som de selv ønsker at blive behandlet. Alle på skolen medvirker således til, at alle elever opnår såvel dannelse som uddannelse. Ingen kan desværre garantere, at der ikke foregår mobning i det skjulte, men vi garanterer øjeblikkelig og konsekvent handling, hvis mobning og mistrivsel konstateres. Vi har stor fokus på trivsel, da vi anser dette som et nødvendigt grundlag for læring, hvorfor der på Sct. Albani Skole er en konsekvent nultolerance over for mobning.

 

Det er essentielt for os, at forældresamarbejdet fungerer. Vi forventer derfor loyal opbakning og et aktivt engagement fra alle forældre til børn på skolen. Til gengæld arbejder vi hver eneste dag på at skabe en god skolegang og en dagligdag, der giver eleverne optimale betingelser for læring. Vi har en tilpas blanding af alvor og humor, som sikrer en god stemning på skolen, hvilket er fundamentet for en tryg, lærerig og inspirerende skoletid.