Menu

 

Iht. lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 311 af 4. april 2017 (Undervisningsmiljøloven) er alle skoler i Danmark forpligtet til at udarbejde en antimobbestrategi, gældende pr. 1. august 2017. Selvom vi på Sct. Albani Skole ikke er bekendt med mobning og langt hellere vil bruge betegnelsen trivselspolitik, omfatter dette krav naturligvis også vores skole. Derfor denne antimobbestrategi:

 

 

På Sct. Albani Skole er der nultolerance overfor mobning. Dette gælder mobning i alle former, herunder digital mobning, som vi desværre ser en stigende tendens til i samfundet omkring os.

 

Idet der som udgangspunkt henvises til Sct. Albani Skoles forventninger til både elever og forældre, som kan og bør læses her på hjemmesiden under ”Om skolen”, og af hvilke det tydeligt fremgår, at mobning ikke tolereres på skolen, citeres herunder fra ”Dagligdagen på Sct. Albani Skole”, som ligeledes fremgår af hjemmesiden:

 

”På Sct. Albani Skole er det en selvfølge og et ufravigeligt krav, at alle udviser respekt for hinanden, taler og opfører sig ordentligt og aktivt behandler andre, som de selv ønsker at blive behandlet. Alle på skolen medvirker således til, at alle elever opnår såvel dannelse som uddannelse. Ingen kan desværre garantere, at der ikke foregår mobning i det skjulte, men vi garanterer øjeblikkelig og konsekvent handling, hvis mobning og mistrivsel konstateres. Vi har stor fokus på trivsel, da vi anser dette som et nødvendigt grundlag for læring, hvorfor der på Sct. Albani Skole er en konsekvent nultolerance over for mobning.”

 

Der er forskel på konflikter og mobning, og de menneskelige konsekvenser kan være vidt forskellige. Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer eller udelukkes fra et socialt fællesskab. Konflikter er, når to eller flere personers modstridende interesser eller behov støder sammen. Begge forhold kan være alvorlige, men på Sct. Albani Skole løses konflikter altid, og om nødvendigt med hjælp fra en eller flere af skolens ansatte. Værdien af en løst konflikt mellem to eller flere elever er ofte af varig karakter. Derimod kan mobning have langvarige og meget alvorlige konsekvenser for offeret, hvorfor der ses med stor alvor på problemet, hvis det mod forventning konstateres på Sct. Albani Skole.

 

Lovgivningen begrænser sig til kun at tage hånd om elever, der føler sig udsat for mobning, men på Sct. Albani Skole forventer vi, at også forældrene til skolens elever udviser samme gode opførsel som deres børn og således heller ikke medvirker til mobning af hverken børn eller voksne, der har tilknytning til skolen. Dette fremgår tydeligt af Sct. Albani Skoles forventninger til forældrene.

 

 

Hvis mobning konstateres

 

Skulle elever eller forældre til børn på skolen føle sig udsat for mobning fra skolekammerater eller andre forældre, skal henvendelse herom straks rettes til skoleleder Lars Bendix. Henvendelse kan ligeledes rettes til klasselærer eller anden ansat på skolen, men det er skolens ledelse, der ifølge lovgivningen er forpligtet til at udarbejde en handleplan senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af oplysning om problemerne og desuden er forpligtet til straks at iværksætte midlertidige foranstaltninger, som her og nu er nødvendige, for at der kan gribes ind over for de konstaterede problemer.

 

Skulle elever eller forældre til børn på skolen blive bekendt med mobning af andre, skal henvendelse herom ligeledes rettes til skoleleder Lars Bendix, til klasselærer eller anden ansat på skolen. Der er ingen lovkrav til skolen om at handle på sådanne henvendelser, men skolens ledelse vil alligevel sætte stor pris på at blive gjort bekendt med sådanne forhold, så der om nødvendigt kan handles på dem.

 

 

Sct. Albani Skoles antimobbestrategi revideres løbende efter behov.